Kategóriák
Uncat

KATOLICIZMUS VS. BIBLIA

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
KATOLICIZMUS VS. BIBLIA
/

Ha a szentelt vízben benne volt Isten ereje, hogy lehetséges, hogy amikor jött a COVID, a szentelt víz eltűnt a templomból? Melyik az az Isten, akit a COVID ki tudott űzni a templomokból, és akinek templomait egyik napról a másikra képes volt bezáratni?

1. A pápa tekintélye Krisztus szavának autoritása helyett. A katolicizmus elfogadja a pápa tekintélyét és tévedhetetlenségét a hit és az erkölcs kérdéseiben. Ezzel szemben a Biblia az írás autoritását hangsúlyozza a nagy tekintélyű emberi vezetők, központi személyek autoritása helyett: „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” 2Tim 3:16

2. Átlényegülés. A katolikus doktrína szerint a pap kezében az ostya és a bor Jézus testévé változik. A Biblia pedig azt mondja, hogy a kenyér és a bor szimbolikus jelentéssel bír. „És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” 1Kor 11:24

3. A szentek közbenjárása. A katolikus vallás az elhunyt szentek közbenjárását hirdeti, miszerint azok imádkozhatnak az élőkért. A Biblia pedig az Istenhez való személyes imádságot tanítja emberi közbenjárás nélkül. „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus…” 1Tim 2:5 Egyébként pedig a Biblia Isten köztünk élő gyermekeit nevezi szenteknek. 

4. A tisztítótűz (purgatórium) hamis dogmája. A katolikus vallás egy olyan köztes állapot létezését hirdeti, ahol a lelkek a test halála után megtisztulhatnak a bocsánatos bűnökből, amelyekből földi életükben nem tisztultak meg. A Biblia pedig nem beszél a tisztítótűz létezéséről. Sőt inkább arról tesz bizonyságot, hogy földi életünkben kell megtisztulnunk az igazság, és a Szent Lélek tüze által. „És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután jön az ítélet…” Zsid 2:27

5. A Mária kultusz. A katolikus vallás olyan címekkel ruházza fel Máriát, mint Isten anyja, mennyek királynője. A Biblia pedig azt mondja, hogy Mária Jézus édesanyja volt anélkül, hogy Isten és ember közötti közbenjáró szereppel ruházná fel őt. „Lőn pedig mikor ezeket mondá, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, monda néki: Boldog méh, a mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok a kik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.” Luk 11:27

6. Bűnbocsánati búcsú, búcsúcédulák. Régebb búcsúcédulákat árultak, amelyekről azt hirdették, hogy azok megvásárlásával lerövidíthetik a családtagok tisztítótűzben töltött idejét. A Biblia pedig egyáltalán nem támogatja ezt a szokást. „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” Ef 2:8-9

7. Ima a halottakért. A katolicizmus a holtakért való imádkozás fontosságát is hirdeti. (Mise és rózsafüzér a halottakért.) A Biblia pedig egyáltalán nem szorgalmazza a halottakért való imádkozást. „És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután jön az ítélet:” Zsid 2:27 Sőt, Jézus azt mondja, hogy a holtakat bízzuk a holtakra, mi pedig az élőkkel és az élet dolgaival foglalkozzunk. 

8. Gyónás papoknak. A katolicizmus azt tanítja, hogy a papnak kell gyónni, aki feloldozhat a bűn terhe alól. A Biblia pedig a bűnök Istennek való megvallását tanítja mindenféle közbenjáró nélkül. Jézus pedig azt mondja, hogy attól a személytől kérjünk bocsánatot, akivel szemben vétkeztünk. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” 1 Ján 1:9

9. Cölibátus. A Katolikus vallás a papokat cölibátusra kényszeríti. Ezzel szemben a Biblia megengedi a házasságot. „Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos;” 1Tim 3:2

10. A szentképek és a szobrok használata. A katolikus vallás figyelmen kívül hagyva a második parancsolatot, képeket, szobrokat használ az istentisztelet eszközéül. „Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.” 2 Móz 20:4 

A bűn jelentése életellenes cselekedet, tévelygés, céltévesztés. A katolikus vallásnak érdeke, hogy a híveket bűnben, avagy tévelygésben tartsa, mert csak a tévelygő, Isten szavát nem ismerő embereket lehet használni a földi hatalmak építésére, és fenntartására. Ezt mondja a népet hazugságban és babonaságban tartó vallási vezetőkre Jézus: „Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg” Mk 7:8 „De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” Mt 23:13

Ebben a hangos üzenetben bővebben ki van fejtve, mi is a fenevad bélyege, és hogyan veszik azt fel az emberek magukra anélkül, hogy tudnák mit cselekednek. 

Minden újabb probléma egy emberi megoldásból születik. És minden emberi megoldás úgy jön létre, hogy a Teremtőnkbe vetett hitünket és bizalmukat lecseréljük az önhittségre és az önbizalomra. Az Ő szavát és tanácsát pedig emberek tanácsára, és a saját gondoltunkra. 

Minél nagyobb az önbizalmunk, annál önteltebbek és önelégültebbek leszünk, ami még több emberi megoldást eredményez az istentelenség problémájára. A legtöbb embernél ez a folyamat addig ismétlődik, amíg teljesen eltorzul, felemészti magát a lélek. És ez maga a kárhozat. 

http://kialtoszo.go.ro/03855. A TERMODINAMIKA ORVENYE.mp3

Letoltesek:

http://kialtoszo.go.ro

És aki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jel 22:17

Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Jn 4:14

https://www.youtube.com/@egytalentum5027
https://www.youtube.com/@azeletnekkenyerebol7200
https://www.youtube.com/@tibordobra4241
https://www.youtube.com/@vakvoltam
https://www.youtube.com/@azurmenedekem
https://www.youtube.com/@fosztozsi
https://www.youtube.com/@holazalmokvegeternek…5215
https://www.youtube.com/@_gyermekkentIstenutjan_
https://www.youtube.com/@ebredokolukacslevente-zota5806
https://www.youtube.com/@GyermekeinekIsten
https://www.youtube.com/@legyenmegateakaratod
https://www.youtube.com/@keskenyuton4110
https://www.youtube.com/@lelekmagocskak1023
https://www.youtube.com/@zsuzsannabirone5422
https://www.youtube.com/@nefeljcsakhigyj
https://www.youtube.com/@jozsefszasz9928
https://www.youtube.com/@samariaiasszony4227
https://www.youtube.com/@HajnalSzasz
https://www.youtube.com/@almokistentol6277
https://www.youtube.com/@BoldogokakikazUrbanbizna-pg8kw
https://www.youtube.com/@bizonysagtevojedinapravda7471
https://www.youtube.com/@fustifoccs
https://samariai-asszony.blog.hu
https://szabadulas.github.io
https://www.youtube.com/@aketszivu3081
https://www.youtube.com/@schwabischen
https://www.youtube.com/@ottilialaszlo7764
https://www.youtube.com/@elveszettbarany
https://www.youtube.com/@olajlampas6229
https://www.youtube.com/@totyorgo3649
https://www.youtube.com/@tiborpacser
https://www.youtube.com/@glermimiklos
https://www.youtube.com/@mustarmagnyihit8602
https://www.youtube.com/@tix236
https://www.youtube.com/@KovesdAMegvaltot
https://www.youtube.com/@alegkisebb13
https://www.youtube.com/@warningthepeople

http://kialtoszo.go.ro