Kategóriák
Uncat

ARNOLD SCHWARZENEGGER FIAI

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
ARNOLD SCHWARZENEGGER FIAI
/

Borzalmas és egyben elrettentő képeket láthattam a közkedvelt híresség, Arnold Schwarzenegger fiairól. Az Úristen, az Ég és a Föld Teremtője ezen képek által figyelmezteti a magyar szülőket arra, hogy mi fog történni a gyermekeikkel, ha tovább haladnak azon az úton, amit világmédia és a szórakoztató ipar kijelölt számukra.

A MAGYAR SZÜLŐK TÖBBSÉGE GYŰLÖLI A SAJÁT GYERMEKÉT

A legtöbb szülő csak a szájával és a pénzével szereti a gyermekét. Az Úristen, az Ég és a Föld Teremtője teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy a szülők bűne és tévelygése okozza a gyermekek szenvedését. 

Ha a szülő valóban szeretné a gyermekét, minden eszközt megragadna, hogy megszabaduljon minden szívében lévő bűntől és életellenességtől annak érdekében, hogy megkímélje gyermekét az elkerülhető fájdalomtól. Viszont, amikor az Úristen felkínálja számára a bűnöktől és a tévelygéstől való szabadulás lehetőségét, intelligensen és udvariasan elutasítja azt, ezáltal bizonyságot téve önmaga ellen, miszerint ő nem a gyermekét szereti, hanem saját magát. Azt az önimádó énképet, amit a külső sémák másolása és ötvözése révén kialakított saját magáról. 

Bizony a szívünket leuraló, féltve őrzött, és egyre torzuló hamis énképek miatt kell az ártatlan gyermekeknek szenvedni, akik valódi szeretet helyett az önimádat lélekgyilkos képeit és pénzt kapnak a szülőktől. Lelki értékek helyett anyagi és földi kincseket, amelyek által majd ők is megvalósíthatják önmagukat. Ekképp ők is önimádóvá válnak, akik a gyermekáldást teherként fogják megélni, épp úgy, mint a szüleik; utódaiknak pedig maradandó, lelki értékek helyett, halott, anyagi kincseket fognak adni. Mindezt a szeretet és a családiasság nevében. 

Bizony bizony, ha valóban szeretné a szülő a gyermekét, térden állva könyörögne az Ég és a Föld Teremtőjéhez, és megragadna minden lehetséges eszközt, hogy megszabaduljon a szívében lévő bűntől és életellenességtől, ami a gyermeke szenvedését okozza. Ugyanakkor kívánná megismerni az igazságot, és az élet beszédét, hogy a gyermekének betegség és fájdalom helyett, maradandó kincseket, örök érvényű értéket adjon. 

„Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.

A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be õt. Jn 1:9-11

Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az õ cselekedeteik gonoszak valának. Jn 3:19

A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet. Jn 6:63

Monda azért Jézus a tizenkettõnek: Vajjon ti is el akartok-é menni? Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Jn 6:67

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3:16

⚠️‼️ FIGYELMEZTETÉS ‼️⚠️

Mostantól, kb. 3.5 éven keresztül, egyre növekedni fog a nyomás az emberiségen. (Jel 14:19) 

Az apokalipszis lovai hozzád is el fognak jönni: 

Fehér ló – betegség, egészségi problémák, fájdalom. Vörös ló – veszekedés, háborúság, lelki békétlenség, depresszió. Fekete ló – nélkülözés, szegénység, éhínség. Sárga ló – halál. 

Ha nem ismerted meg az igazságot, amit az Úristen kijelentett Jézus szavai által, nem fogod megérteni, mi történik körülötted. Ha nem születtél újjá, és nem hallod Teremtőd szavát, amikor jön a veszély, kénytelen leszel embereket, földi vezetőket követni, vagy a saját értelmedre támaszkodni. És elveszel. 

A vallási és a spirituális vezetők, a politikusok, a tudományos szaktekintélyek, és a celebek, mivel ők maguk sem ismerték meg az igazságot, a feneketlen szakadék felé fogják terelni a tömeget, mint ahogy tették a COVID időszak alatt is. Az emberkövetés mindenkit a halálba visz!! (Jer 17:5, Mt 15:14, Jel 18:4)

Az Úristen megtartó szavának ismerete és ereje nélkül senki sem fogja túlélni a veszedelmet, amely hirtelen, és váratlanul fog jönni erre a nemzedékre. (1Thess 5:3)

Az értetlenség helytelen döntések sorozatát fogja eredményezni, ami még több problémához, és fájdalomhoz vezet. A média hazugságai és a tudatlanság hiábavaló küzdelmet, és félelemet fog szülni benned, ami miatt eltorzul, és kárba vész a lelked. (Lk 21:26) 

A fenti sorok célja nem az, hogy rád olvassa a végzetet, hanem az, hogy arra ösztönözzön, hogy kérj látást a szemeidre Istentől, amíg megteheted, hogy megmenekülhess mind te, mind a te családod. 

Ezt mondja Jézus. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és (meg-)találtok. A látás és az igazság ingyen van. Ajándék a Mindenható Istentől, az Ég és a Föld Teremtőjétől azok számára, akik személyesen Hozzá fordulnak. Nincs szükség semmilyen vallásra, emberi közbenjárókra, csak újjászületésre és személyes kapcsolatra Isten lelkével. (Jn 3)

Viszont, aki nem kéri, és nem keresi az Ő szavát, nem fogja megkapni a tisztánlátást, és el fog veszni az emberi gondolatok labirintusában, amely felemészti az ő lelkét. 

Bizonyságot teszek az Ég és a Föld Teremtője előtt, hogy te a mai napon, e szavak által figyelmeztetve voltál, és döntöttél. Aki azt mondja, hogy nem döntött, az is döntött, hisz bár tudomást szerzett az igazságról, a megmenekülés egyetlen lehetőségéről, úgy határozott, hogy marad azon az úton, amin eddig is járt, ami a széles út, a tömegek útja, és amely a pusztulásba visz. 

Azt mondja az apostol, hogy az igazság, a keresztről való beszéd, bolondság azok számára, akik elvesznek, viszont a szelídek és az alázatos szívűek számára Isten megtartó ereje. 

Te mit gondolsz? Bolondság, amit a fentiekben olvastál, vagy az Úristen féltő figyelmeztetése? 

Ezt mondja az Ég és a Föld Teremtője: 

„Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.” Jer 33:3

Így történik: 

https://is.gd/YOiDSP

A fenevad bélyegének jelentése: 

https://is.gd/n5sgH6

Ebben a hangos üzenetben bővebben ki van fejtve, mi is a fenevad bélyege, és hogyan veszik azt fel az emberek magukra anélkül, hogy tudnák mit cselekednek. 

Minden újabb probléma egy emberi megoldásból születik. És minden emberi megoldás úgy jön létre, hogy a Teremtőnkbe vetett hitünket és bizalmukat lecseréljük az önhittségre és az önbizalomra. Az Ő szavát és tanácsát pedig emberek tanácsára, és a saját gondoltunkra. 

Minél nagyobb az önbizalmunk, annál önteltebbek és önelégültebbek leszünk, ami még több emberi megoldást eredményez az istentelenség problémájára. A legtöbb embernél ez a folyamat addig ismétlődik, amíg teljesen eltorzul, felemészti magát a lélek. És ez maga a kárhozat. 

http://kialtoszo.go.ro/03855. A TERMODINAMIKA ORVENYE.mp3

Letoltesek:

http://kialtoszo.go.ro

És aki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jel 22:17

Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Jn 4:14

https://www.youtube.com/@egytalentum5027
https://www.youtube.com/@azeletnekkenyerebol7200
https://www.youtube.com/@tibordobra4241
https://www.youtube.com/@vakvoltam
https://www.youtube.com/@azurmenedekem
https://www.youtube.com/@fosztozsi
https://www.youtube.com/@holazalmokvegeternek…5215
https://www.youtube.com/@_gyermekkentIstenutjan_
https://www.youtube.com/@ebredokolukacslevente-zota5806
https://www.youtube.com/@GyermekeinekIsten
https://www.youtube.com/@legyenmegateakaratod
https://www.youtube.com/@keskenyuton4110
https://www.youtube.com/@lelekmagocskak1023
https://www.youtube.com/@zsuzsannabirone5422
https://www.youtube.com/@nefeljcsakhigyj
https://www.youtube.com/@jozsefszasz9928
https://www.youtube.com/@samariaiasszony4227
https://www.youtube.com/@HajnalSzasz
https://www.youtube.com/@almokistentol6277
https://www.youtube.com/@BoldogokakikazUrbanbizna-pg8kw
https://www.youtube.com/@bizonysagtevojedinapravda7471
https://www.youtube.com/@fustifoccs
https://samariai-asszony.blog.hu
https://szabadulas.github.io
https://www.youtube.com/@aketszivu3081
https://www.youtube.com/@schwabischen
https://www.youtube.com/@ottilialaszlo7764
https://www.youtube.com/@elveszettbarany
https://www.youtube.com/@olajlampas6229
https://www.youtube.com/@totyorgo3649
https://www.youtube.com/@tiborpacser
https://www.youtube.com/@glermimiklos
https://www.youtube.com/@mustarmagnyihit8602
https://www.youtube.com/@tix236
https://www.youtube.com/@KovesdAMegvaltot
https://www.youtube.com/@alegkisebb13
https://www.youtube.com/@warningthepeople

http://kialtoszo.go.ro