Kategóriák
Uncat

FÖLDRENGÉS MAGYARORSZÁGON | NAGYOBB UTÓRENGÉSEK VÁRHATÓK

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
FÖLDRENGÉS MAGYARORSZÁGON | NAGYOBB UTÓRENGÉSEK VÁRHATÓK
/

A figyelmeztetések egyre erősebbek. Magyarországon is elkezdődött, ami Amerikában már régóta történik. Mostantól sokasodni fognak a katasztrófák, amelyek következtében többen el fogják veszíteni az életüket. 

A kérdés csupán az, hogy mekkora figyelmeztetésekre, mennyi tragédiára, hány emberi áldozatra, milyen mértékű apokalipszisre van szüksége Magyarországnak, hogy befelé nézzen, és ne kifelé, Isten szavára figyeljen, a világ vezetőinek szava helyett. 

A legveszélyesebb nemzet az, amely befelé nem lát, csak kifelé; Amely nem látja be a bűneit, amelyek miatt szenved… merthogy a bűn szenvedést okoz, és aki bent nem találja meg azokat, kint fogja keresni. Ha pedig kint keresi, hárítania, és vádolnia kell másokat. És ha másokat vádol, gyilkosságot követ el, mert minden gyilkosság hárítással és vádlással kezdődik, és minden hárítás és vádlás gyilkosságot eredményez. A legveszélyesebb nemzet az, amely azáltal pusztítja önmagát, hogy befelé nem lát, csak kifelé. A nemzet pedig emberekből áll, mint te meg én. 

Még meddig hárítasz, még meddig vádolsz másokat? Mikor kérsz belátást, és bocsánatot embertársaidtól és Istentől, hogy szabad légy? Még meddig hordozod a bűneidet? Még meddig gyilkolod magad, és másokat? 

Figyelmeztetés!

Hirtelen jön a veszedelem, amelynek során rengeteg magyar el fog veszni. A nagy nyomorúság napjaiban sokan emlékezni fognak ezekre a szavakra, és arra, hogy Isten milyen sokszor figyelmeztette őket az Ő gyermekei által. Sokaknak az is eszükbe fog jutni, hogy annak ellenére, hogy a szívükben érezték, hogy Isten féltő szeretetéből szólunk, még annyit sem tettek, hogy megosszák embertársaikkal ezeket a figyelmeztetéseket. Helyette megkeményítették a szívüket, és figyelmen kívül hagyva a Jóságos Isten figyelmeztetését, visszamentek a mulandó dolgokért való robotolásba, és a testi élvezetek hajszolásába. 

„…A ki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, a ki elküldött engem. És a ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem.

Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.

És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.

Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.” 

Mi sem kárhoztatunk senkit, mert nem az a mi dolgunk. Viszont azok a szavak, amelyeket szólhattunk Isten kegyelméből kárhoztatni fognak mindenkit az utolsó napon, aki annak ellenére, hogy hallotta, a kicsi ujjával sem érintette azokat.

Újjászületés nélkül az emberek a külső képekből táplálkoznak, és amit belülről vetítenek kifelé, valójában az is kívülről származik, a szemeik világából, a külső sötétségről. Így van elzárva az emberek világa Isten világától. Ebben a zárt rendszerben minden test és lélek megeszi, és felemészti saját magát. 

Akik a külső világot Krisztus beszéde által nem bontják le a saját lelkükben, azokat fel fogja falni a fenevad. 

Az apokalipszis (a hazug külső leleplezése) mindenkinél meg fog történni előbb vagy utóbb. Boldogok, akiknél előbb, és jaj azoknak, akiknél utóbb, a test halála után történik meg.  

Az apokalipszis fekete lovasának jelentése: 

Hirtelen jön az éhínség és a nélkülözés, de a kegyelem még egy darabig elérhető lesz. 

Az álom fontos üzenete: Bor még van, de már nem kell senkinek. Tehát a kegyelem még tart, de az emberek már annyira el vannak hidegülve, hogy nem tudják elfogadni azt. 

„És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” Jel 6:6 

Üzenet a szőlőmunkásoknak: 

„Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Mt 24:42

Kértél? Kaptál? Megtörted? Megosztottad a mindennapi kenyeret?