Kategóriák
Uncat

CSALÁDI TRAGÉDIA – 2. rész

Hogy jött be az okkultizmus a húgom életébe?

Erről a kérdésről bátrabban merek beszélni, mert mint már említettem, én sem kerülhettem el a New Age ezotériával való találkozást, és annak tanaival való megfertőződést.
Mivelhogy egy elbukott világ szülöttjei vagyunk, mindannyian találkozunk nehézségekkel, fájdalmakkal, gyötrelmekkel, amelyektől ösztönösen próbálunk megszabadulni. És ez teljesen természetes, hisz legbelül mindenki tudja, hogy nem a gyötrelem az élet rendeltetése, hanem az öröm, a szeretet és a béke. Ezért, amikor problémák adódnak, akarva-akaratlanul mindenki az öröm, a szeretet és a béke állapotába kíván visszakerülni. És ezen a ponton jönnek képbe sokak számára az úgynevezett pótcselekvések, a káros szenvedélyek, a függőségek, a vallások, az életmód tanácsadók, a guruk, a tanítók, a különféle lelki békességet kínáló módszerek, és ha már semmi sem segít, az öngyilkosság lehetősége, vagy Isten.
Mit gondolsz, miért mondta Jézus, hogy boldogok a szegények, és a lelki szegények? Talán azért, mert a szegény embernek nincs lehetősége arra, hogy megvásárolja a békességet, ami valójában egy hamis békesség, amiből ha sokat szerez az ember, eltorzul, és kárba vész, elkárhozik az ő lelke. Miért mondom azt, hogy az a békesség, amit pénzen vesz meg az ember más emberektől, csak hamis békesség lehet? Azért, mert a Magasságos Isten, az Ég és a Föld Teremtője ismételten kijelenti Jézus és az ő gyermekei, az apostolok és a próféták által, hogy a békesség, éppen úgy, mint az élet, ajándék. Tehát nem megvásárolható, emberi eszközökkel és módszerekkel nem megszerezhető. Ezt mondja az Élő Isten fia: „Békességet adok néktek. Az én békémet adom néktek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja.” Jn 14:27 „Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából INGYEN.” Jel 21:6
Viszont mivelhogy megszerettük a pénzt, sokat dolgoztunk, és meggazdagodtunk, megengedhettük magunknak, hogy saját kívánságunk szerint vásároljunk békességet magunknak. Így vásárolnak sokan okleveleket, elismeréseket, alkoholt, szerelmet, fülnek tetsző pozitív gondolatokat, kurzusokat, könyveket, meditációs módszereket, légzéstechnikákat, tudatmódosító szereket, szerelmet, figyelmet, vitaminokat, mesterséges illatokat, mesterséges fényeket, hangulatfokozókat stb. És amikor ezt tesszük, nem vagyunk tudatában annak, hogy minél több boldogságot és békességet szereztünk magunknak az emberektől, annál kevesebb valódi békességet kaphatunk az Élő Istentől. (Lásd szegény Lázár története – Luk 16:25)
A fentiek alapján bárki megérthette, hogy miért mondja Jézus, hogy boldogok a szegények. Teremtőnk a következő szavakkal figyelmeztetett a hazug tanokra, amelyek olyan nyugalmat és olyan békességet kínálnak az embernek, ami megmérgezi, és megbetegíti a lelkét: „Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;” 2Tim 4:3
Amíg az emberek nem voltak ilyen gazdagok, amíg nehézségben életek, nem engedhették meg magunknak, hogy olyan tanokat, módszereket és örömöket vásároljanak, amelyek tönkre tehették a lelküket. Ekképp lelki szegények és boldogok voltak. Egy Istenük volt, és egy-szerűen élték földi életüket, aminek végén nagy eséllyel megboldogultak. Ahogy a magyar biblia fordítója, Károlyi Gáspár fogalmazta: „Mostan noha külsőképpen bódogtalanok vagyunk és szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal lélekben bódogságosak és békességesek vagyunk. Mert a Christus Jesusnak, az Isten fiának tudománya, az Evangélium tisztán prédikáltatik, melynek általa az Szentlélek Isten hütöt gerjeszt mibennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. ” Régebb ez a békesség volt a szegények és a lelki szegények jutalma.
A misztika, a New Age ezotéria, és annak elődje, a teozófia és az okkultizmus mindig is a gazdagok, az arisztokraták eledele volt, akik noha anyagiakban meggazdagodtak, lelki békességet nem találtak. Hogyan is találhattak volna lelki békességet, amikor megtagadva Isten lelkét, ami Jézus beszéde, gonosz lelkekre (tanításokra) hallgattak? Különféle okkult tanokkal töltekeztek, szeánszokra jártak, szellemidézéssel, jóslással, asztaltáncoltatással, varázslással foglalkoztak, ami némiképp kielégítette a boldogságigényüket.
Igen ám, de miután kezdetét vette az ipari forradalom, a gazdagság és a kényelem azok számára is elérhetővé vált, akik korábban a paraszti sors ‘boldog rabjai’ voltak.
„Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme.” 1Tim 6:10
A kommunizmus valamennyire mérsékelte az okkultizmus terjedését. Viszont azt követő demokráciával bejött a gazdagság, és a szabadság ígérete. Akkor még kevesen látták, hogy, amit szabadságnak hiszünk, az valójában nem más, mint szabadosság, ami a testtudat felerősödéséhez és erkölcsi romláshoz vezet, aminek végső állomása a mindenki által ismert Szodoma és Gomora, ahol mindenki azt gondol, és azt csinál, amit akar. De ahogy Szodomának és Gomorának a bűn miatt égnie kellett, úgy e modern társadalom sem kerülheti el a tüzet.
A fentieket azért írtam le, hogy érthetővé váljon, hogyan kerül be az okkultizmus egy lelki problémákkal küzdő személy életébe.
És most nézzük meg, mi volt a kiváltó ok, és hogy lehetett volna elkerülni a tragédiát.
Aki Jézus szavai szerint újjászületett, és ismeri a Szentírást, tudja, hogy minden lelki trauma, békétlenség, betegség és fájdalom a bűn következménye. Isten apostola úgy fogalmazza, hogy a bűn fizetsége (következménye) a halál. És ha figyelembe vesszük, hogy a bűn szó életellenességet jelent, nincs semmi érthetetlen a fenti kijelentésben, hisz magától értetődő, hogy az életellenesség az élet elvesztését eredményezi, és aki életellenes, nem maradhat életben.
Annak, aki bűnt követ el, és rabja a bűnnek, nem lehet lelki békéje, ugyanis Isten nem adhatja a békességet az életellenes cselekedetekre.
Mint tudjuk, a szegény emberek is vétkeztek, nem csak a gazdagok. Viszont amikor a szegény, Egy Istenben hívő, egy-szerű ember bűnt követett el, nem volt más választása, mint a fáradtságos munka közben szembesülni a bűnnel, és őszintén megbánni azt. Ezt követte a bocsánat kérés Istentől és embertől, ami után következett a megbocsájtás, a feloldozás, és visszajött a béke. Mindez pénz, vastag könyvek, meditációs technikák, életmód tanácsadók, guruk, gépies imák, mantrák és mandalafestés nélkül. Nem volt szükség a szexuális élet megújítására, sem csakrákat tisztító testgyakorlatokra, sem illatos füstre, sem gyertyafényes szeánszokra, sem a tükrökön keresztül érkező túlvilági segítségre, sem felemelkedett mesterekre, sem szellemidézésre, sem meditációs zenére, sem a hold misztikus erejére. Nem volt szükség Isten kegyelmén és megbocsájtó szeretetén kívül semmire. Ma, mivelhogy a bűnt megtartottuk, de a bűntudatot és a lelkiismeretet elvetettük, mindenféle testi módszerekhez és eszközökhöz folyamodunk, hogy visszaszerezzük a bűn által eldobott lelki békénket.
És itt jön képbe az okkultizmus, a New Age ezotéria, a jóga, a reiki, a különböző misztikus tanok, a meditáció, a hosszas monoton imák, a gépies mantrák stb, amelyek elhitetik az Isten szavát nem ismerő emberekkel, hogy lelki békét lehet szerezni testi eszközökkel. Mindezeket a hazug hiedelmeket és tanokat Jézus megsemmisíti szájának egyetlen leheletével:
„A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.” Jn 6:63
„Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az én szavamért, az megtalálja azt.” Mk 8:35
Na de miből tudom, hogy mindez igaz, hisz ma már a csapon is az folyik, hogy a Bibliát meghamisították? Abból tudom, hogy mindez még ma is igaz, hogy Krisztus azt mondja, hogy azokat, akik hisznek, jelek, és csodák követik. És annak ellenére, hogy nekem teljes meggyőződésem, hogy én egyedül sokkal több bűnt követtem el, mint a két földi testvérem együttvéve, miután őszintén megbántam bűneimet, és Ő elvette Tőlem azok terhét, én az Ő szavát hirdetem, és folyamatosan csodák történnek, ahogy azt Ő megígérte. Ráadásul úgy, hogy sosem kérem. Ezekről a csodákról folyamatosan beszámoltam a Kiáltó Szó youtube csatornán. Oly kegyelmes volt az Úristen, hogy csodák nem csupán határon túl történtek, hanem Gyergyószentmiklóson is, amikor Istennek úgy volt kedves, hogy éppen úgy, mint kétezer évvel ezelőtt egy ember vak szemét meggyógyította azok után, hogy két szakorvos is azt mondta, hogy többet sosem fog látni. És hogy még véletlenül se tulajdonítsuk a véletlen művének a történteket, az ő feleségét, a vérrákos asszonyt is meggyógyította, aki akkor már negyedik éve küzdött betegségével. Mindezt gyógyszerek nélkül azon szavak által, amelyek megírattak a négy evangéliumban. A gyógyulásukért pedig ők csak annyit tettek, hogy amikor beszélhettem nekik Jézus szavairól, ők olyan örömmel és hálával fogadták, mint két kisgyerek. Ezen kívül sok más csoda történt nem csak velem, és nem csak általam, hanem mindazok által is, akik utánunk jöttek, és hittek a mi beszédünknek. Tudniillik nem csupán én beszéltem a Kiáltó Szón, hanem néhány barátom is, akiket Jézus szavainak ereje megérintett, és elhívott erre az útra. Számos csoda történt még a környező településeken Gyergyószentmiklóstól egészen Szentgyörgyig Jézus életet adó szavainak ereje által, amelyekről hosszasan beszélhetnék.
Most azonban visszatérek az aktuális történethez, hogy a kedves olvasó megértse, hogyan jött be az okkultizmus a húgom életébe.
Mi volt az a bűn, ami szabad utat engedett először a csalódásnak, majd a lelki fájdalomnak és a depressziónak?
Mivel nagyon ritkán beszélgettünk, nem ismerem az ő teljes életútját, és történetét. Ezért csak arról fogok beszélni, amiről nekem is tudomásom van.
A gyerekkori traumákról, amelyek a kicsi húgomat sem kerülték el, már több ízben is beszélhettem. Legutóbb abban a felvételben, amelynek címe: A tökéletes, termelő-fogyasztó uniós polgárok gyártási folyamata.
A családunkról elmondhatom, hogy bár nem volt mentes a problémáktól, mindig átlagon felüli mértékben volt jelen benne a szeretet. Ennek ellenére voltak összetűzések, csalódások, és lelki vívódások mindannyiunk életében. Miután az ikrek megjelentek, több ízben is megkörnyékezett engem a féltékenység, és annak gondolata, hogy őket jobban szeretik, mint engem. Emiatt serdülőkorom környékén még az öngyilkosság gondolata is megkísértett. Viszont ez a későbbiekben megfordult: az ikrek érezték azt, hogy kevésbé értékesek, mint az ő testvérbátyjuk.
Az ikrek kapcsolata egymással annyira szoros és különös volt, hogy azt emberi ésszel, Isten életet adó szava nélkül képtelenség volt helyesen kezelni. Tehát a szer, amelynek etetnie kellett volna bennünket, sosem tudott úgy áramolni közöttünk, hogy az mindenkinek megfeleljen. Avagy a szeretetből soha senki sem kapott annyit, amennyit a szeretetre éhes szíve szeretett volna. Sem az apa, sem az anya, sem a gyerekek. Ezért mindenki más örömforrások után nézett.
Mostantól egy kis ideig párhuzamot vonok a saját életem és az okkultizmus rabjává vált húgom között.
A gyerekek számára elkezdődött a nagybetűs élet, amit akkor mi úgy hívtunk, hogy testiség, szerelem, és amit Teremtőnk úgy nevez, hogy paráznaság. A szerelemmel együtt jött a sok tudomány. Jöttek a könyvek, jöttek a boldogság elme-életek, jöttek a vádlások, jöttek a számonkérések, a lelki sérülések, a féltékenységek. És persze jött a hamis orvosság: újabb kalandok, újabb ‘szerelmek’, újabb elme-életek, újabb féltékenységek, újabb számonkérések. Ennek következtében a gyermeki szív egyre csak sérült, és egyre csak keményedett. Mindez lentről úgy látszott, hogy csak meg akarjuk oldani a problémákat, fentről pedig úgy, hogy halmozzuk azokat. Az egyik bűnt egy másik bűnnel akartuk orv-osolni. Tehát a paráznaság, az úgynevezett párkapcsolat és szerelem, a gyermekkori csalódásokat nemhogy megoldotta volna, hanem még inkább fokozta.
Az egyik parázna kapcsolat fájdalmait egy másik parázna kapcsolattal próbáltuk enyhíteni, mint a legtöbb ember, aki Isten tudománya helyett emberi tudományokhoz igazítja életét. És ennek következménye a fent leírtak és az Élő Isten szava értelmében a békétlenség, amelyet még mindig emberi módon, újabb bűnök elkövetésével próbáltunk enyhíteni, gyógyítani. És így következett be a legnagyobb bűn, a gyermekgyilkosság. Persze, mi ezt nem így neveztük, hanem úgy, hogy családtervezés, abortusz. Ahogy az angol mondja: planned parenthood. És bármilyen furcsa, noha a húgommal nem találkoztunk, még ezen a ponton sem váltak külön az útjaink. Mert az abortuszt nem csupán a nő tudja elkövetni, hanem a férfi is, aki törvénytelenségével, paráznaságával, szabadosságával, egy szóval az istentelenségével asszisztál a gyermek meggyilkolásában. És bár korábban többször nyilvánosan is megvallottam a bűneimet, úgy érzem, most ismételten meg kell vallanom, hogy még véletlenül se higgye senki, hogy egy földre szállt angyal írja e sorokat, és hogy bármivel is jobb vagyok, mint a húgom, akinek szomorú történetét megosztom veletek. Több lánynak is elvettem az ártatlanságát, és én is megtettem mindent annak érdekében, hogy a testi örömök halmozásába nehogy hiba csússzon azáltal, hogy új élet fogan a lány méhében. A vér szerinti gyermekemet nem vállaltam. Később pedig, amikor egy másik lány méhében megfogant az ártatlanság reménye, én annyira szabad(-os) voltam és felelőtlen, hogy a lány elvetélt.
A vád tehát gyilkosság, és a bűn fizetsége a halál.
A húgom bűnös-e ebben a vádpontban? Igen. Én bűnös vagyok-e ebben a vádpontban? Többszörösen. Annak, hogy most miért ő van az elmegyógyintézetben, és miért nem én, csak Isten a tudója. De akár fordítva is lehetne. Sőt, amennyiben magadra ismersz a fentebb leírtakban, akár te is lehetnél az ő helyében. Vagy pedig ha annak ellenére, hogy megértetted, mi az hogy bűn, és mi annak a következménye, továbbra is az emberi megoldásokat választod a bűnből származó bajok kezelésére, teljesen biztos, hogy hamarosan bemegy a te házadba is az ítélet. Ugyanis Teremtőnk szava szerint a bűn zsoldja a halál. Magyarul az életellenesség következménye az élet elvesztése.
Aki bűnt követ el, annak nem lehet Istentől való békessége. Lelki békét csak és kizárólag Isten lelke adhat az embernek. Ezért, aki a bűnének következményét, a békétlenséget testi (emberi) módszerrel próbálja csillapítani, elveszíti lelkét.
Aki bűnt követ el, adósságot halmoz. És ezt az adósságot előbb-utóbb számonkéri rajta a vádló, és megpróbálja valamilyen módon behajtani azt. Isten tudta, hogy a bűnösöknek nincs amiből kifizetni a bűnök által okozott károkat, az idők során felhalmozott adósságot.
Ezért Jézus személyében testté lett, hogy Ő fizessen helyettünk az általunk okozott károkért, a felhalmozott adósságért.
Azért engedte meg, hogy az ártatlan vére kifolyjon a kereszten, hogy aki belátja, hogy nem Jézusnak, hanem neki kellett volna ott meghalnia, bűnbocsánatot nyerjen ingyen, kegyelemből, és esélyt kapjon egy új és bűntelen életre.
E szomorú történet, és annak magyarázata alapján talán megláttad, hogy a te lelkedet is súlyos bűnök terhelik, amelyekért ez idáig, még senki sem fizetett. Ha ez így van, vedd tudomásul, hogy te ebben az órában esélyt kaptál arra, hogy végérvényesen megszabadulj bűneid terhétől, és annak következményétől, a jogos ítélettől, amely bármelyik pillanatban bekövetkezhet az életedben. Ha őszintén belátod, hogy neked is szükséged van arra a váltságdíjra, amit Teremtőd Jézus ártatlan vére által fizetett, hívd segítségül az Ő nevét, bánd meg bűneidet, és tedd le most az összes terhed. Azután pedig ismerd meg, és cselekedd az Ő szavát, hogy új életet nyerhess, amely fölött már nem úr a halál.
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.” Jn 3:16-17

„Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod; Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága…” 5Moz 30:19

Ez az írás a tartalom megváltoztatása nélkül, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthető azzal a reménységgel, hogy valakinek a hasznára válik. Meggyőződésem, hogy nem az én családom az egyedüli család, és nem az én szülővárosom az egyedüli város Kárpát-medencében, ahol meggyökerezett, és folyamatosan pusztít az okkultizmus.
Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!

CSALÁDI TRAGÉDIA – 1. rész

Öngyilkossági kísérlet, tisztulás holdfény által