Kategóriák
Uncat

MIÉRT RAGASZKODNAK A VALLÁSHOZ?

Miért van az, hogy az emberek jobban szeretik a vallást, mint az igazságot?
Az éjszakai álomképekben azt láthattam, hogy emberek gyülekeztek egy katolikus templomban, akik lázadtak a pap ellen, beszóltak neki, és közölték vele, hogyan kéne beszéljen.
A legtöbb hivatalos keresztény felekezet, a katolikus egyházzal az élen, elfordulva Jézus és a próféták szavától, alkalmazkodott az emberek igényeihez. Megfertőzték az Élő Isten szavát, más vallásokból átvett tanokkal, babonákkal, szokásokkal, és azt szolgálják fel az embereknek.
Ez a hazug istentisztelet, más szóval a bálványáldozat, amiről beszél Jézus a Jelenések könyvének harmadik fejezetében, amikor ezt mondja:
„…megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálványáldozatokból egyenek.” (bálványáldozatokból egyenek = hamis istentiszteletet, hallgassanak, fogyasszanak) Jel 2:20
Ennek következménye pedig ez:
„Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.
És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.” Jel 2:22
A válasz a kérdésre pedig az, hogy a mai keresztény vallások, és a modern spiritualitás tanok azt mondanak az embereknek, amit hallani akarnak. Ezért ők továbbra is azt csinálnak, amit akarnak. Ekképp tömegesével mennek a kárhozat irányába. Ráadásul Isten és Jézus Krisztus nevében. Ez az oka annak, hogy ítélet alatt van a kereszténység.
„Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.” 2Tim 4:3
Ez az idő pedig most van. Az emberek inkább fizetnek a lelket megfertőző, és testet megbetegítő hazugságért, mintsem hogy elfogadják az igazságot ingyen, amelyet a Mindenható Isten az 1-szülött szavai és cselekedetei által 1-szerűen és 1-értelműen kinyilvánított:

„Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.
Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Mt 11:27
„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.” Jel 3:20
„…a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” Jel 22:17
Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok! „Mt 10:8”
https://kialtoszo.hu/audio 04143 felvétel