Kategóriák
Uncat

AZ UTOLSÓ IMA A BIBLIÁBAN

Bizonyságot teszek a Magasságos Isten előtt, hogy akik az elmúlt években kapott súlyos figyelmeztetések ellenére, az itt megosztott tartalmakra azt mondják, hogy ‘én ítélkezek’, még mindig a veszedelem útján járnak. Visszaélnek az Úristen jóindulatával, kegyelmével, figyelmeztető szavával, és féltő szeretetével. Ezért veszélyben van az életük. (Jn 3:19)
Akik megértették, hogy az itt leírtak nem emberi ítélkezés, hanem az Isten ítéletének kihirdetése, esélyt kaptak a lelki halálból való feltámadásra, a megmenekülésre, az életre. Az ilyenek kapaszkodjanak bele az Élő Isten szavába most, amíg még megtehetik. Kérjék, hogy az Úristen vizsgálja meg az ő szívüket, hogy megbánhassák bűneiket, és megszabadulhassanak azoktól, amíg nem késő.
Annak idején, akik Jézus szavainak hittek, nem Jézusnak hittek, hanem az Atyának. Ma pedig, akik Isten gyermekei szavának hisznek, nem nekik hisznek, hanem annak, aki arra hívta őket, hogy beszéljenek, figyelmeztetve embertársaikat a közelgő ítéletre. És tegyék ezt annak okáért, hogy a szelídek és az alázatos szívűek megmeneküljenek.
„Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.” Jn 15:20
„De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;” Jn 17:20
Ez az utolsó ima a Bibliában:
„És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak:
Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” Jel 6:15
Eddig azt adta az Úristen, hogy a kegyelmet hirdessük és az igazságot, de mostantól a közelgő ítéletet kell hirdessük, figyelmeztetve azokat, akik még menthetők.
Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!

https://kialtoszo.hu/audio