Kategóriák
Uncat

TESTI, VAGY LELKI SZEMEKKEL?

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
TESTI, VAGY LELKI SZEMEKKEL?
/

Hogy tud az undor gyógyítani? Úgy, hogy az undor által az emberben megszületik a vágy, hogy elszakadjon az életellenes dolgoktól. Amennyiben jelen van bennünk bármiféle életellenesség, az Igazság Lelke felnagyítva hozza azt elénk külső (tükör-) képekben (valóságképekben), vagy álomképekben. És megadja, hogy ne a testi szemeinkkel lássuk azt, hanem Isten szemeivel. Csak így tud megtörténni, hogy az ember megundorodik a lelkében lévő bűntől, életellenességtől, amiről korábban nem szerzett tudomást. És ha megundorodott, Isten végleg kiveheti azt belőle.

És akiből Ő kiveszi a bűnt, az életellenességet, azt semmi sem fogja elválasztani az élettől, így nem lesz, amitől meghaljon. Gyakorlatilag azáltal veszi kezdetét az örök élet, hogy a lélek megszabadul a benne lévő életellenességtől, és azáltal az elmúlásra ítélt test uralmától. (Róm 6:12, Róm 8:13, Róm 13:14, Gal 5:16-26, Ef 2:3, 1Jn 2:16)

Viszont amennyiben az ember saját akaratából, saját értelme és testi szemei által akarja meglátni a benne lévő életellenességet és bűnt, még ha meg is látja azt, nem történik meg az undor. Ekképp meg sem szabadulhat attól, ami a lélek romlását okozza. Hogy miért? Azért mert testi szemekkel nézve a bűn nem bűn, hanem az öröm és az élvezet forrása. Legfeljebb tévedés. A test pedig nem támad maga ellen, nem ítéli el önmagát. Sőt, inkább kedvez magának.

Csak Krisztusnak, az igazság lelkének adatott meg, hogy a bűnt annak lássa, és láttassa, ami az valójában. Aki nem az Ő szemei által látja a bűnt, hanem a saját testi szemei által, az nem szabadulhat meg a bűntől, a lelkében lévő életellenességtől. Ekképp tovább folytatja útját a romlás, a lelki torzulás, a halál és a kárhozat irányába úgy, hogy közben azt hiszi, az élet útján jár. Ezért mondja Krisztus, hogy Tőle kérjük szemeink megnyitását, és ha tiszta a szándékunk, és valóban vágyunk az igazság ismeretére, Ő megnyitja szemeinket. Ekképp pontosan azt fogjuk látni, amit látnunk kell ahhoz, hogy megundorodjunk a lelkünkben lévő bűntől, életellenességtől, az életünket uraló hiábavalóságtól. És ez őszinte bűnbánathoz, bűnbocsánathoz, ekképp valódi szabaduláshoz vezet.

A vallások és a modern spiritualitás elhitetik az emberekkel, hogy léteznek olyan módszerek, amelyek által megnyithatjuk a saját szemeinket, és tisztán láthatunk, de ez az ördög csapdája, mert valójában nem létezik semmilyen emberi módszer, ami visszaadhatná az ember lényegi látását. Azt csak az kaphatja meg, aki gyermekké válik Teremtője előtt, és akinek az Élő Isten megadja ajándékba. Bizony sokan hiszik, hogy helyesen látják az élet dolgait, és úgy mennek, és vezetnek másokat is a kárhozat útján, hogy azt hiszik, jó irányba haladnak. Ezért hirtelen fogja érni őket a veszedelem, és semmiképp meg nem menekülhetnek.

Ha látni szeretnél, és gyermeki alázattal tudod kérni ezt, Isten úgy fogja megnyitni a szemeidet, hogy az Ő szemeivel láss, és meg is undorodj a bűntől, ami elválaszt téged az élettől. És ezáltal esélyt kapsz az igazi gyógyulásra, az életre.

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” Zsolt 139:23

https://kialtoszo.hu/talalkozasom-a-csodaszarvassal/

Gyakorlatilag azáltal veszi kezdetét az örök élet, hogy a lélek megszabadul a benne lévő életellenességtől, és azáltal az elmúlásra ítélt test uralmától. (Róm 6:12, Róm 8:13, Róm 13:14, Gal 5:16-26, Ef 2:3, 1Jn 2:16)

Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban Rom 6:12

Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.

Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Rom 8 13-14

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Rom 13:14

Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Az ilyenek ellen nincs törvény.

A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők. Gal 5 16-26

Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 1Jn 2:16

https://kialtoszo.hu/talalkozasom-a-csodaszarvassal/