Kategóriák
Uncat

MIÉRT VAGYOK SZÉLSŐSÉGES

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
MIÉRT VAGYOK SZÉLSŐSÉGES
/

Akik engem szélsőségesnek mondanak,

azért vannak bajban, mert nem látják, mennyire szélsőségesen el vannak távolodva az élettől.

Aki engem szélsőségesnek gondol, mennyivel szélsőségesebbnek gondolhatja Jézust, akiről bizonyságot teszek, és aki a teljes életét az Atya kezébe helyezte? 

Aki engem, aki nem vagyok tökéletes, szélsőségesnek lát, mennyivel szélsőségesebbnek látja azt, aki az Istennel szembeni engedelmessége által képes volt legyőzni a halált, és Aki azt mondta magáról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki szélsőségesnek látja az életet, kinek a szolgája? Az életé, vagy a halálé? Aki szélsőségesnek látja az életet, nem azt mondja-e magáról, hogy ő távol van az élettől, és az élet távol van tőle? Aki az életet látja szélsőségesnek, és nem saját gyarló, és bűnös emberi mivoltát, meddig maradhat életben?

„És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik.” (Aki engem nem lát szélsőségesnek.) Mt 11:6 

„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;

És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?” Jn 11:25

„A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.” Jn 6:63 

„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.” Mt 24:35 

„Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljõ az õ dicsõségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.” Lk 9:26

„Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.” Jn 5:24

„Monda azért Jézus a benne hívõ zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;

És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” Jn 8:31

„Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.” Jn 8:51

„És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki õt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.” Jn 12:47 

„Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” Jn 14:23

„A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.” Jn 14:24 

„Ha én bennem maradtok, és az én beszédeimbennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.” Jn 15:7 

„Emlékezzetek meg ama beszédekrõl, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az õ uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.” Jn 15:20

„Mivel megtartottad az én béketûrésre intõbeszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljõ, hogy megpróbálja e föld lakosait.” Jel 3:10

https://kialtoszo.hu/jezus-nevenek-jelentese-magyarul/

https://kialtoszo.hu/halott-jelentese-hasznalhatatlan/

https://kialtoszo.hu/foldalatti-egyhaz/

https://kialtoszo.hu/csak-a-rosszat-lehet-megerdemelni/