Kategóriák
Uncat

MEGKÉRDEZTEM AZ ÖRDÖGÖT, KI JÉZUS

Az ördög ezt felelte: a világosság és az élet. Azt nem mondta, hogy Krisztus. Azt sem mondta, hogy Megváltó. És azt sem, hogy Szabadító.
Hogy miért ‘csak’ világosság és élet?
Azért, mert az ‘ördög’ a saját maga megváltója, a saját maga szabadítója, a saját maga krisztusa. És ugyanez jellemző az általa rabságban tartott emberekre is.
Ő nem látja be, hogy szüksége van a Szabadítóra, a Megváltóra, aki kifizeti a váltságdíjat az ő bűneiért, az általa okozott károkért, mert szerinte neki nincs bűne, amiért fizetnie kellene. Viszont mivel a törvény rá is éppen úgy hat, mint mindenki másra, neki is fizetnie kell a bűnökért, és fizet is. Igen ám, de miből? Abból, amit csellel, csábítással, varázslással és bűbájjal elvesz másoktól… mert ahogy Jézus mondja, tolvaj volt ő és emberölő a kezdetektől fogva.
Ölelve, csókolva és mosolyogva gyilkol. Ráadásul a szeretet, a barátság és a családiasság nevében… mert ahogy az írás mondja, a világosság angyalának adja ki magát, és megtéveszt mindenkit, akinek szívében nem lakik a Krisztus beszéde.
Mivel nem fogadja el Isten kegyelmi ajándékát a megbocsájtást, ő maga sem tud megbocsájtani. És mivel elutasítja az élet szavát, nem azt cselekszi, ami kedves Istennek, hanem, amit ő akar. Emiatt el van zárva az élet forrásától. És ahhoz, hogy létezhessen, lopnia kell másoktól, az ártatlanoktól, a gyermekektől a jóhiszeműektől. Amikor egy embertől már nincs, amit elvenni, keres magának egy másik áldozatot, egy másik donort.
Így jár körbe az emberi közösségekben és a világban, megkörnyékezve mindenkit, aki nincs bevédve a ‘bárány vérével’, akin nincs rajta az élet pecsétje; és aki a Feltámadt Krisztus beszéde helyett még mindig a saját értelmében, gyarló emberek beszédében bízik, és az Úristen ereje helyett pedig a saját erejére támaszkodik.
Az ördög nem csak az ártatlan, jóhiszemű gyermekeket gyilkolja. Ő a sajátjait sem kíméli. Mindenkitől lop, aki nem fogadta el a váltságdíjat, az igazságot és az oltalmat Jézus Krisztus kezéből.

Fogalmak, amelyekre a birodalmát építi:
ÖNISMERET ⟹ ÖNSZERETET ⟹ ÖNAZONOSSÁG ⟹ ÖNBIZALOM ⟹ ÖNKIELÉGÍTÉS ⟹ ÖNFEJLESZTÉS ⟹ ÖNÉRTÉKELÉS ⟹ ÖNIGAZULTSÁG ⟹ ÖNELÉGÜLTSÉG ⟹ ÖNIMÁDAT ⟹ ÖNMEGBOCSÁTÁS ⟹ ÖNZŐSÉG ⟹ ÖNMEGVALÓSÍTÁS ⟹ ÖNMEGVÁLTÁS ⟹ ÖNKIFEJEZÉS ⟹ öngyilkosság.
Ha olyan előadókat, tanítókat hallgatsz, és olyan emberekkel vállalsz közösséget, akik ezeket a szavakat gyakran ismételgetik, tudnod kell, hogy az ‘ördög’ tanait iszod, amelyek által, ő rabul ejti a lelkedet.
Az ördög tehát a saját maga megváltója, a saját maga szabadítója, a saját maga Istene. Ezért nem mondhatja Krisztusnak, azaz Szabadítónak, Megváltónak Jézust.
„Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.
Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;
És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.” 1Jn 4:1-3
„Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.” 2Jn 1:7

Ez az ördög ítélete és azoknak ítélete, akik az ő szavában hisznek:
„Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. ” Jel 13:10
„És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:
A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.” Jel 19:20
Ez pedig a szabadulás útja a szelídek és az alázatos szívűek számára:
„Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” Fil 2:9-11
„És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” Apostolok 4:12
„És lészen, hogy mindaz, a ki az Úr Jézus Krisztus nevét segítségül hívja, megtartatik.” Apostolok 2:21
https://is.gd/rM2Lgn