ISTEN ELBUKOTT, ÓRIÁSI BAJBAN VAN, ÉS AZ EMBEREK SEGÍTSÉGÉRE SZORUL

Kiáltó Szó a Pusztában
Kiáltó Szó a Pusztában
ISTEN ELBUKOTT, ÓRIÁSI BAJBAN VAN, ÉS AZ EMBEREK SEGÍTSÉGÉRE SZORUL
/

Óriás sasok hullanak le a magasságból, és haldokolnak a Föld felszínén. A tudósok pedig tanácstalanul állnak a jelenség előtt.

„Az Úrnak fenyítését fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő dorgálását.”

„A mely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik.”

„Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogynem valaki hallja a bolondoknak éneklését.”

„Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad.

Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa?

Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak.”

„A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:

Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.

Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.

Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:

Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.

Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.

A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.”