Kategóriák
Audió Filmek Írások

Isten rend-élete és szer-eleme játékos magyarsággal

https://www.orszagalbum.hu/u/fefe/kepek

Ha egészségtelen, azaz egész-telen, tehát (hiányos) vagyok, ha fél-elemben leledzem, jön a SZER-ÉLŐ, SZER-z-Ő, és feltölt engem élő-SZER-rel. Ekképp lészen a fél-elemből, egész-elem, egész-ség, szer-elemben való teljesség. Egész-vé leszek Őáltala, Ővele és Őbenne.

Amikor már csordultig tele vagyok szer-elemmel, én is adhatok belőle, hogy mást is ETESSEN az élő SZER, a SZER-ETET.
 
A SZER-ELEM forrása örök, Örökkévaló, Örökkön-való, Mindenható, megfoghatatlan, mégis életet adó létez-Ő.
 
Akiben nincs szer-elem, elsorvad, tönk-re megy, kárba veszik, elkárhozik. Akiben nem cserélődik, megrégiesedik a szer, és elrothad. Az ilyen szintén az enyészet eledelévé válik, kárba vész, trágyává lesz. Ezért fontos a szer-elem ingyen adása és vétele (Mt 10:8).
Aki szer-elemben van, akiben szer-elem van, szerelővé, azaz SZER-ÉLŐVÉ válik a szer-telen, rend-telen, egész-telen, fél-elem-es emberek számára.
Aki szer-rel nem etet, abban nincs szer-elem.
Azért fogy ki az emberből a szer-elem, mert nem ismeri, és nem is akarja megismerni, a keskeny utat, a szer útját, és a SZER forrását, azaz Krisztust és az Örökkévalót, a SZER-z-Őt. Aki szabad akaratából elutasítja a szer útjának és forrásának megismerését, elszakítja magát a SZER-z-Ő-től, és elveszíti a SZER-z-Ő KEGY-elemét, amelyen keresztül a SZER áramlik, eljut a SZER-ÉLŐ-től a SZER-telen, REND-telen emberhez.
Aki elfordítja tekintetét a SZER-z-Ő-ről, csak úgy juthat SZER-hez, ha tolvajként, csellel ellopja azt a SZER-ÉLŐ-től, a szerben élőtől, a KEGY-ELEM-ben lévőtől, attól a személytől, aki a SZER élő és működő rendjében, az élő REND-ben, REND-SZER-ben lakik.
 
A szer áramlásának a SZER-z-Ő által elRENDelt útja megismerhető a Biblia, és a SZER-ELEM-ben lévő emberek segítségével.
Kezdetben vala az ige, a REND, az Örökkévaló SZER-z-Ő. Az Ő REND-ÉLETE szerint a SZER kiárada a világra, avagy az ige Krisztusban testté lett; megmutatkozék, és ajándékba adaték az embernek, hogy aki elfogadja azt, megismerje a SZER útját, és a SZER forrását, és örökön éljen általa. A SZER-z-Ő REND-ÉLETE szerint a szer először a férfinak adaték, hogy ő azzal megtermékenyítse a nőt, és hogy a nő megtermékenyíthesse vele a gyermekét.
Ezért mondatott, hogy az a nő, aki férjnél van, férfinál van, nem szabad. A feleség a férfi által kapja a szert, amelyet továbbad gyermekének. Ez a SZER-z-Ő REND-ÉLETE, és az ÉLET RENDJE.
Ezért az a férfi, aki nem teszi magáévá, nem veszi feleségül az asszonyt, átok alatt tartja saját magát, és átkot bocsát a nőre, és az ő gyermekeire egyaránt, mert útját szegi a SZER áramlásának, annak rendjének.
Az átok nem más, mint az áldás hiánya. Áldás azon van, ami a SZER-z-Ő REND ÉLETE szerint működik. Az áldás azt jelenti, hogy a SZER-ELEM csatornája, a KEGY-ELEM nincs elzárva. Ekképp az ember a SZER-ELEM által folyton megújulhat mindörökkön örökké.
A nő akkor válik szabaddá, ha a férje meghal. Ekkor ő személyesen kapcsolódhat a KEGY-ELEMHEZ, amelyen keresztül, megkapja a SZER-ELEMET, az ETETŐ SZERT.
Ha a nő nincs szövetségben a férfival, és az ő feje nincs befödve a férfi által, paráználkodik, nem a SZER-z-Ő REND-ÉLETE szerint cselekszik, ekképp elveszíti a KEGY-ELEMET, amelyen keresztül SZER-ELEMHEZ juthatna ő és az ő gyermeke. Átok alatt van az ilyen, mert átkot vesz attól a férfitől, akivel szövetség nélkül együtt él.
Ha a nő nem a férjétől, hanem más férfitől akarja megszerezni a SZERT, szintén paráználkodik, mert nem a SZER-z-Ő REND-ÉLETE szerint akar hozzájutni a szerhez, hanem REND-TELEN módon, mint tolvaj.
Ha a nő férje, REND-telen, SZER-telen, a nő megteheti, hogy egyenesen a SZER útjához, a KEGY-ELEM megtestesítőjéhez, a Krisztushoz fordul SZER-ELEMÉRT, amellyel megtermékenyíti, REND-be szedi az Ő férjét. Ha a férj REND-essé válik REND-es asszonya által, vissza kell állítania a SZER-z-Ő REND-ÉLETÉT, hogy újra KEGY-ELEM alatt legyen az ő háza.
Ez a REND-ÉLET.
SZER-z-Ő (Isten) -> SZER-ÉLŐ (a Krisztus, aki a kegyelem útjává tétetett) -> férfi -> nő -> gyermek.
A SZER-ELEM egy REND-es család minden tagjából kiárad, a SZER-telen, a REND-telen emberek felé, akik felett még van KEGY-ELEM. Akik elutasították a KEGY-ELEM-et azáltal, hogy szándékosan szembefordultak a SZER-z-Ő REND-ÉLETÉVEL, földi életük végéig tolvajként, csellel szerzik meg a SZERT (az életerőt) a REND-es, REND-ÉLETŰ emberektől. Fizikai haláluk után, SZER nélkül elsorvadnak, kárba vesznek, elkárhoznak.
Aki ismeri Krisztust, ismeri a KEGY-ELEMET, avagy a SZER-ELEM áramlásának útját és REND-jét. Az ilyen megújul örökkön örökké. Örök élete van. Aki nem ismeri Krisztust, nem lehet kapcsolata a SZER-ELEM forrásával, Istennel a SZER-z-Ő-vel. Az ilyen tolvaj. Fizikai élete végéig tolvajként szerepel az élők között, és csak arra alkalmas, hogy kísértse, próbára tegye a SZER-ELEMBEN élőket.
Aki nem ismeri a Krisztust, a KEGY-ELEMET, a SZER-ELEM áramlásának módját és útját, fizikai éltében még mindig megismerheti, ha gyermeki alázattal, szelídséggel és az igazság megismerésének őszinte vágyával fordul hozzá.
Kézzel fogható eszközként szolgál számára elsősorban a négy evangélium, utána a próféták szava, az apostolok levelei, és a SZER-ELEMben élő gyermekek prófétálása. Szellemi eszközként szolgál számára a Szent Lélek, avagy Isten életet adó szere, amely eteti, táplálja, fél-elemből teljes elemmé, egésszé teszi őt… …de csak akkor, ha szabad akaratából a SZER-z-Ő-höz fordul KEGY-ELEMÉRT.
Ez az élet SZERZŐJÉNEK ÉLETET ADÓ ÉS ÉLETET OLTALMAZÓ REND-ÉLETE, amely KEGY-ELEM, azaz a Krisztus Jézus által adatik mindazoknak, akik SZER-ELEM-ben akarnak élni.
Áldott legyen a SZER-z-Ő, és akit Ő kijelölt számunkra KEGY-ELEMÜL, az Úr, Jézus Krisztus!
[mailerlite_form form_id=1]
[youtube https://youtu.be/XyGsAjAdyq0]

Vélemény, hozzászólás?