„Az én szavam élet és lélek.”

Kiáltó Szó a Pusztában

Category: Audió 1 / 2 oldal

Tüntettetés az új világrendért

Ebben a hanganyagban arra a kérdésre kerestetik a válasz, hogy manapság miért van olyan sok tüntetés, mi van a tüntetések hátterében, milyen célt szolgálnak, és hova vezetnek a tüntetések.

Egyúttal megragadnám az alkalmat, hogy felhívjam a kedves igazságkereső útitársak figyelmét, hogy nem minden hanganyagot osztok meg külön bejegyzésben.
Az összes eddig megjelent hangfelvétel meghallgatható a https://www.mixcloud.com/kialtoszo/ oldalon.
Minden felvétel letölthető a következő oldalról:
https://drive.google.com/open?id=1u5eETZUTcBt_I5G1GjCIArU7ZMHduB6M

 

 

Isten rend-élete és szer-eleme játékos magyarsággal

https://www.orszagalbum.hu/u/fefe/kepek

Ha egészségtelen, azaz egész-telen, tehát (hiányos) vagyok, ha fél-elemben leledzem, jön a SZER-ÉLŐ, SZER-z-Ő, és feltölt engem élő-SZER-rel. Ekképp lészen a fél-elemből, egész-elem, egész-ség, szer-elemben való teljesség. Egész-vé leszek Őáltala, Ővele és Őbenne.

Amikor már csordultig tele vagyok szer-elemmel, én is adhatok belőle, hogy mást is ETESSEN az élő SZER, a SZER-ETET.
 
A SZER-ELEM forrása örök, Örökkévaló, Örökkön-való, Mindenható, megfoghatatlan, mégis életet adó létez-Ő.
 
Akiben nincs szer-elem, elsorvad, tönk-re megy, kárba veszik, elkárhozik. Akiben nem cserélődik, megrégiesedik a szer, és elrothad. Az ilyen szintén az enyészet eledelévé válik, kárba vész, trágyává lesz. Ezért fontos a szer-elem ingyen adása és vétele (Mt 10:8).
Aki szer-elemben van, akiben szer-elem van, szerelővé, azaz SZER-ÉLŐVÉ válik a szer-telen, rend-telen, egész-telen, fél-elem-es emberek számára.
Aki szer-rel nem etet, abban nincs szer-elem.
Azért fogy ki az emberből a szer-elem, mert nem ismeri, és nem is akarja megismerni, a keskeny utat, a szer útját, és a SZER forrását, azaz Krisztust és az Örökkévalót, a SZER-z-Őt. Aki szabad akaratából elutasítja a szer útjának és forrásának megismerését, elszakítja magát a SZER-z-Ő-től, és elveszíti a SZER-z-Ő KEGY-elemét, amelyen keresztül a SZER áramlik, eljut a SZER-ÉLŐ-től a SZER-telen, REND-telen emberhez.
Aki elfordítja tekintetét a SZER-z-Ő-ről, csak úgy juthat SZER-hez, ha tolvajként, csellel ellopja azt a SZER-ÉLŐ-től, a szerben élőtől, a KEGY-ELEM-ben lévőtől, attól a személytől, aki a SZER élő és működő rendjében, az élő REND-ben, REND-SZER-ben lakik.
 
A szer áramlásának a SZER-z-Ő által elRENDelt útja megismerhető a Biblia, és a SZER-ELEM-ben lévő emberek segítségével.
Kezdetben vala az ige, a REND, az Örökkévaló SZER-z-Ő. Az Ő REND-ÉLETE szerint a SZER kiárada a világra, avagy az ige Krisztusban testté lett; megmutatkozék, és ajándékba adaték az embernek, hogy aki elfogadja azt, megismerje a SZER útját, és a SZER forrását, és örökön éljen általa. A SZER-z-Ő REND-ÉLETE szerint a szer először a férfinak adaték, hogy ő azzal megtermékenyítse a nőt, és hogy a nő megtermékenyíthesse vele a gyermekét.
Ezért mondatott, hogy az a nő, aki férjnél van, férfinál van, nem szabad. A feleség a férfi által kapja a szert, amelyet továbbad gyermekének. Ez a SZER-z-Ő REND-ÉLETE, és az ÉLET RENDJE.
Ezért az a férfi, aki nem teszi magáévá, nem veszi feleségül az asszonyt, átok alatt tartja saját magát, és átkot bocsát a nőre, és az ő gyermekeire egyaránt, mert útját szegi a SZER áramlásának, annak rendjének.
Az átok nem más, mint az áldás hiánya. Áldás azon van, ami a SZER-z-Ő REND ÉLETE szerint működik. Az áldás azt jelenti, hogy a SZER-ELEM csatornája, a KEGY-ELEM nincs elzárva. Ekképp az ember a SZER-ELEM által folyton megújulhat mindörökkön örökké.
A nő akkor válik szabaddá, ha a férje meghal. Ekkor ő személyesen kapcsolódhat a KEGY-ELEMHEZ, amelyen keresztül, megkapja a SZER-ELEMET, az ETETŐ SZERT.
Ha a nő nincs szövetségben a férfival, és az ő feje nincs befödve a férfi által, paráználkodik, nem a SZER-z-Ő REND-ÉLETE szerint cselekszik, ekképp elveszíti a KEGY-ELEMET, amelyen keresztül SZER-ELEMHEZ juthatna ő és az ő gyermeke. Átok alatt van az ilyen, mert átkot vesz attól a férfitől, akivel szövetség nélkül együtt él.
Ha a nő nem a férjétől, hanem más férfitől akarja megszerezni a SZERT, szintén paráználkodik, mert nem a SZER-z-Ő REND-ÉLETE szerint akar hozzájutni a szerhez, hanem REND-TELEN módon, mint tolvaj.
Ha a nő férje, REND-telen, SZER-telen, a nő megteheti, hogy egyenesen a SZER útjához, a KEGY-ELEM megtestesítőjéhez, a Krisztushoz fordul SZER-ELEMÉRT, amellyel megtermékenyíti, REND-be szedi az Ő férjét. Ha a férj REND-essé válik REND-es asszonya által, vissza kell állítania a SZER-z-Ő REND-ÉLETÉT, hogy újra KEGY-ELEM alatt legyen az ő háza.
Ez a REND-ÉLET.
SZER-z-Ő (Isten) -> SZER-ÉLŐ (a Krisztus, aki a kegyelem útjává tétetett) -> férfi -> nő -> gyermek.
A SZER-ELEM egy REND-es család minden tagjából kiárad, a SZER-telen, a REND-telen emberek felé, akik felett még van KEGY-ELEM. Akik elutasították a KEGY-ELEM-et azáltal, hogy szándékosan szembefordultak a SZER-z-Ő REND-ÉLETÉVEL, földi életük végéig tolvajként, csellel szerzik meg a SZERT (az életerőt) a REND-es, REND-ÉLETŰ emberektől. Fizikai haláluk után, SZER nélkül elsorvadnak, kárba vesznek, elkárhoznak.
Aki ismeri Krisztust, ismeri a KEGY-ELEMET, avagy a SZER-ELEM áramlásának útját és REND-jét. Az ilyen megújul örökkön örökké. Örök élete van. Aki nem ismeri Krisztust, nem lehet kapcsolata a SZER-ELEM forrásával, Istennel a SZER-z-Ő-vel. Az ilyen tolvaj. Fizikai élete végéig tolvajként szerepel az élők között, és csak arra alkalmas, hogy kísértse, próbára tegye a SZER-ELEMBEN élőket.
Aki nem ismeri a Krisztust, a KEGY-ELEMET, a SZER-ELEM áramlásának módját és útját, fizikai éltében még mindig megismerheti, ha gyermeki alázattal, szelídséggel és az igazság megismerésének őszinte vágyával fordul hozzá.
Kézzel fogható eszközként szolgál számára elsősorban a négy evangélium, utána a próféták szava, az apostolok levelei, és a SZER-ELEMben élő gyermekek prófétálása. Szellemi eszközként szolgál számára a Szent Lélek, avagy Isten életet adó szere, amely eteti, táplálja, fél-elemből teljes elemmé, egésszé teszi őt… …de csak akkor, ha szabad akaratából a SZER-z-Ő-höz fordul KEGY-ELEMÉRT.
Ez az élet SZERZŐJÉNEK ÉLETET ADÓ ÉS ÉLETET OLTALMAZÓ REND-ÉLETE, amely KEGY-ELEM, azaz a Krisztus Jézus által adatik mindazoknak, akik SZER-ELEM-ben akarnak élni.
Áldott legyen a SZER-z-Ő, és akit Ő kijelölt számunkra KEGY-ELEMÜL, az Úr, Jézus Krisztus!
[mailerlite_form form_id=1]

Ha boldoggá tesznek az “élet apró örömei”, nem lehetsz Isten gyermeke

Ne feledd, hogy rajtad kívül még körülbelül hétmilliárd ember keresi az élet apró örömeit, kínai boldogságait, mű-szereit, mű-alkotásait, mű dolgait, és be is éri azzal! Ne legyél te is egy a hétmilliárd közül, akik az élet apró hazugságait falatozzák. Jelenleg hétmilliárd ember fuldoklik a népek tengerében. Viszont van valaki, aki megmutatta, hogyan lehet a tengeren járni. Aki rá néz, szintén képessé válik arra, hogy legyőzze a tenger hullámait.

A néphagyomány és népszólás köntösébe bújt legkifinomultabb megtévesztések legtetszetősebb eszközei:
“Legyetek jók, ha tudtok.”
“Keresd az élet apró örömeit.”
Ezek mind a tengerben vannak, és a tenger fenekére visznek.
Neked meg szabad akaratod van (még).

 

[mailerlite_form form_id=1]

Ha az igazságot szeretnéd megismerni, ne a keresztény közösségeket keresd

Az ember fejében lakozó “fejedelem” képes elhitetni a gazdájával, hogy Isten országa felé tart, mert
1. gyülekezetbe jár
2. templomba jár
3. olvassa a bibliát
4. bibliát ismerő emberek társaságát keresi
5. keresztény prédikátorokat, tanítókat hallgat a youtubeon
6. keresztény koncerteket, fesztiválokat, kávézókat és egyéb keresztény rendezvényeket látogat
7. karitatív és humanitárius cselekedeteket hajt végre stb.

A legtöbb ember fejében meg sem fordul az a gondolat, hogy a fentiek sokszor csupán akadályként és válaszfalként ékeskednek Isten országa és az ember között.
Egy dolog biztos. Krisztus nem arra szólította fel a követőit, hogy keresztény emberek társaságát keressék, keresztény prédikátorok szavait kövessék. Aki ezt teszi, annak tudnia kell, hogy épp Jézus nevében tagadja meg Krisztust, és azt, aki Őt elküldte, az Örökkévaló Istent.

Az emberkövetés egyik legelrettentőbb példája az úgynevezett szent szellemmel való betöltekezés. Aki embereket követ, és folyton keresztény közösségeket keres Krisztus beszéde helyett, azzal megtörténhet, hogy előbb-utóbb egy olyan helyzetben fogja találni magát, ami ebben a videóban látható. Ha netán részese vagy ennek az ezoterikus – új keresztény spirituális mozgalomnak, és kétségeid kezdtek támadni afelől, hogy Istennek tetsző az, ami ott történik, tudnod kell, hogy nem vagy egyedül. Isten kihívja az ő gyermekeit ezekből a mozgalmakból. Talán te is hallod már az Ő szavát, az Ő intését, miszerint nem emberek követésére hívott téged, hanem örök életre, amelyet Krisztus beszédének megismerésével és megcselekvésével érhet el az ember.

P.S. Este 8 órától (magyarországi idő szerint 7 órától) folytatjuk Máté evangéliumát. Az ötödik fejezet, a “Hegyi beszéd” következik. Akit érdekel, élőben hallgathatja a következő címen: http://kialtoszo.hu/elo/

A korábbi részeket, megtalálod itt: https://www.youtube.com/channel/UCHPofR3x_Ka91fINNYNpe8g/videos

Mitől függ az, hogy Isten melyik arcát látod?

Este 8 órától (Magyarországi idő szerint 7 órától) egy kedves útitársammal kötetlen beszélgetést folytatunk Krisztus tanításairól. A beszélgetést élőben közvetítjük a következő címen: http://kialtoszo.hu/elo/ Ha a lélek úgy indít, csatlakozhatsz a beszélgetéshez hozzászólásaiddal, kérdéseiddel. Az eddigi felvételeket meghallgathatod a következő címen:
https://www.youtube.com/channel/UCHPofR3x_Ka91fINNYNpe8g/videos

Ha szeretnél értesítést a legújabb bejegyzésekről, használd az alábbi lehetőséget:

[mailerlite_form form_id=1]

 

A hatszázhatvanhatmillió fényév távolságra dinoszaurusz formájában reinkarnálódott ember

Az a közös valamennyi haldoklóban, hogy mindenikük azzal foglalkozik, ami távoli, ami számára nem soron következő.
Akik nemrég kezdtek haldokolni, egyelőre csak a szomszéd dolgait osztják. Viszont akik már nagyon közel vannak a tébolyhoz és a kárhozathoz, több száz reinkarnációról, több százmillió fényév távolságokról, több százmillió éves dinoszauruszokról beszélnek.

P.S. Este 8 órától (magyarországi idő szerint 7 órától) folytatjuk Máté evangéliumát a 4. fejezettel (Jézus megkísértése…).
Hozzászólásaitokkal, kérdéseitekkel, amelyeket már most feltehettek, segíthettek, hogy egy teljesebb képet kapjunk az evangélium üzeneteiről.
A közvetítés az alábbi címen lesz hallgatható.
http://kialtoszo.caster.fm/

[mailerlite_form form_id=1]

“…mintha senki más nem létezne a világon.”

Az ember úgy akar embernek és Istennek tetsző életet élni, hogy megpróbál belenyugodni abba, amibe lehetetlen belenyugodni. Ennek következménye a lassú, biztos, hosszan tartó testi és lelki rothadás, Isten dicső tervének, az örök életnek a társadalom által a rendelkezésünkre bocsátott kábítószerek segítségével történő elutasítása, megtagadása. Eddigi életem során egyetlen kiutat láttam ebből az életveszélyes állapotból. Egy keskeny ösvényt, amelyet a világ vallásainak és okoskodásainak labirintusában tévelyegve csak kevesen találnak meg.
Ez a keskeny ösvény Isten irgalmának, bölcsességének, dicsőségének a  legtökéletesebb megtestesítője, a Krisztus Jézus, aki önként letette az életét, hogy újra felvehesse azt. (Akinek füle van, hallja.)

Boldogok, akik éhezik, és szomjúhozzák az igazságot, mert megelégítettnek, és az igazság szabaddá teszi őket. Jaj azoknak, akik beérik a mulandóságra ítélt világ ajándékaival, mert az ő jutalmuk olyan, mint a köd, amely az egyik pillanatban még van, de a következőben szertefoszlik, mintha sohasem létezett volna.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy testvérpár, Mária és Márta. Amikor meglátogatta őket Istennek fia, Mária leült az Ő lábaihoz, és ÚGY HALLGATTA ŐT, MINTHA SENKI MÁS NEM LÉTEZNE AZ ÉGADTA VILÁGON. Ezalatt Márta sürgött-forgott, úgy igyekezett Istennek és embernek tetsző módon viselkedni, mint te meg én, mint ahogy ma emberek milliárdjai teszik nap mint nap. Még meg is dorgálta Máriát, aki gyermekként csüngött a mester minden szaván. Viszont a vendég azt mondta, hogy Márta-Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, amely soha el nem vétetik őtőle.
Te melyiket választottad mostanig? És mostantól melyiket fogod választani? A Mária részét vagy a Mártáét?
http://biblia.hu/biblia_k/k_43_1.htm

[mailerlite_form form_id=1]

A legfontosabb bibliai tanítás

Az újszövetség és az ószövetség legfontosabb tanításai.

[mailerlite_form form_id=1]

Miért nem lehetnek barátaim?

[mailerlite_form form_id=1]

Mit üzennek a szüzek?

Az öt eszes szűz és az öt bolond szűz példázatának (nyelveken szólás) jelentése.

[mailerlite_form form_id=1]

A Facebookos “kép mutatás” – következményei

Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.” (1Jn 2:16)
“A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vígasságnak házában.” (Prédikátor könyve 7:4)

A képmutatásról szóló első hanganyag:

[mailerlite_form form_id=1]

 

Mit adhat egy halott ember az élőknek?

[mailerlite_form form_id=1]

Vérvonal és predesztináció

Van-e eleve elrendelés, avagy predesztináció?
Mit jelent a vérvonal?
Milyen kapcsolat van a vérvonal és a predesztináció között?

[mailerlite_form form_id=1]

Jézus a nyelveken szólásról

Mit jelent a nyelveken szólás?
Jézus hogyan szólt nyelveken?

[mailerlite_form form_id=1]

Mi tart a mókuskerékben?

[mailerlite_form form_id=1]

Az ökumenikus mozgalmak valódi arca

[mailerlite_form form_id=1]

Mit jelent az újjászületés?

 

[mailerlite_form form_id=1]

Miért vannak ellentmondások a Bibliában?

A székely “Jóisten” nem létezik

Ki a székely Jóisten?
Ki a magyarok Istene?
Ki a csíksomlyói Szűzanya?
Ki a Fekete Madonna?

[mailerlite_form form_id=1]

A szerelmes Isten

Mitől függ az, hogy egy ember melyik arcát látja Istennek?
Miért használták a régiek azt a kifejezést, hogy “a szerelmes Isten”?
Mi szükséges ahhoz, hogy valaki úgy tudjon tekinteni a világ teremtőjére, mint szerelmes Istenre?

[mailerlite_form form_id=1]

Márai szindróma

Mit jelent a Márai szindróma?
Hova vezet a Márai szindróma?
Hogyan kezelhető a Márai szindróma?

[mailerlite_form form_id=1]

Gyilkos gyógyítások

Mivelhogy egy olyan látszatvilágban élünk, amelyben az embereket megtéveszti, és elbűvöli a felszín, a káprázat és a cirkusz, a legtöbb emberben fel sem merül annak lehetősége, hogy nem minden gyógyítás hozza vissza az ember egészségét. Sőt, vannak olyan gyógyítások, amelyek révén az ember szó szerint a Sátánnak ajándékozza a lelkét. Ama bölcsesség nélkül, amelyet Krisztus ajándékba adott a követőinek, az ember képtelen meglátni, hogy bizonyos gyógyítások a lelki eljellemtelenedés, és romlás irányába  tereli az élete útját.

[mailerlite_form form_id=1]

 

A betegség és a háború összehasonlítása:

A paráznaság rontja az emberek látását

Human eye detail

Azon tűnődtem a minap, hogy miért van az, hogy intelligens, felnőtt emberek képtelenek megérteni olyan alapvető igazságokat, amelyek nélkül egyszerűen lehetetlen olyan életet élni, amiben öröm van és lelki béke. Persze tudom, hogy létezik a szellemi vakság, ami fátylat borít az ember szemére, és ami fokozatosan növekedett, ahogy az évek folyamán bemerítkeztünk a tömegszellembe, a világ urának tudományába, de valósággal lesokkol, hogy a mai ember olyan elementáris dolgokat nem lát meg, amelyeket egy középcsoportos gyermek simán kipipál.

[mailerlite_form form_id=1]

A magyar Jézus átka

Mit jelent az az elm(e)élet, hogy Jézus szkíta-magyar volt egy igazságkeresőre nézve? Milyen szellemiség terjeszti ezeket a nézeteket? És mi annak a következménye, ha valaki megmarad ezekben a modern magyar guruk által terjesztett hiedelmekben?

[mailerlite_form form_id=1]

Nosztalgiázás és önkielégítés

Miért nosztalgiázik az ember? Mit jelent a nosztalgia? Mire jó a nosztalgia? Miért lehet rossz a nosztalgia?

Miért mondta Jézus, hogy aki az eke szarvát megfogta, ne nézzen hátra?

[mailerlite_form form_id=1]

Tamás csodája

Mire elég egy csoda? Milyen célt szolgál a csoda? És mi az, ami több, mint a csoda? Avagy mi a legnagyobb csoda?

[mailerlite_form form_id=1]

Szabadság másképp

Az országházi képviselő, az elnök, a miniszterelnök, aki mandátuma alatt kizsákmányolja az őt bizalmukkal megtisztelő embereket, a választási kampányban épp az ellenkezőjét ígéri annak, amit később tenni fog.
Ugyanígy az a szellemiség, az az erő, az a személy, aki ellopja a te szabadságodat, a te életerődet, a te életkedvedet, nem úgy mutatkozik be, mint tolvaj, mint gyilkos, hanem úgy, mint a szabadság szerzője, annak megtestesítője.
Pál a következőt mondja a korintusbeliekhez  írt levelében.
Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.

Azt a személyt lehet a legkönnyebben átverni, kizsákmányolni, aki nem akar tudomást szerezni arról az egyszerű tényről, hogy a világban létezik átverés, megtévesztés, kizsákmányolás. A megtévesztő számára az ilyen személyek jelentik a legkönnyebb zsákmányt. Számára ezek azok a személyek, akiktől viszonylag kicsi energiabefektetéssel, egy kis anyagi jólétért, kényelemért, testi élvezetért cserében sokat tud elvenni.
Drága embertárs, az emberi lélekben erő van, az emberi lélekben hatalmas erő van. A tolvaj, akinek nincs sajátja, ezt az erőt, ezt az életenergiát próbálja megszerezni az emberektől a hazugság, a megtévesztés, a figyelemelterelés eszközével. Ez az oka annak, hogy sokan fiatalon megbetegednek, kínlódnak, szenvednek, öngyilkosok lesznek, véletlennek tűnő balesetben elvesznek. Neked, ki e sorokat olvasod, ki ezt a felvételt hallgatod, még nem késő, mert épp most szereztél tudomást arról, hogy neked most még van lehetőséged megszabadulni a megtévesztés szellemének rabságából! Hogy megszabadulsz-e vagy sem, rajtad áll, mert a te döntésedet, amelyet szabad akaratodból meghozol nap mint nap, még az Úristen sem írhatja felül. Nem azért adta a szabad akaratod, hogy azt bármikor elvegye tőlünk, hanem azért, hogy szabad akaratunkból dönthessünk az élet vagy a halál mellett, a szabadság vagy annak illúziója mellett.
Ebben a hanganyagban arra kerestetik a válasz, hogy mi a különbség a szabadság és a szabadság köntösében tetszelgő rabság között. Áldott legyen az Élet Szerzője és az ő legtökéletesebb kijelentése, a Krisztus Jézus minden olyan gondolatért, amely az igaz szabadság útját munkálja a gyermekekben!

[mailerlite_form form_id=1]

Miért van ingyen Jézus tanítása?

Elménk hozzászokott ahhoz, hogy minden, ami ingyen van, amiért nem kell pénzt adni, amiért nem kell erőlködni, értéktelen; és az az igazán értékes, amiért meg kell dolgozni, amiért meg kell szenvedni, amiért sokat kell fizetni.
Mint láthatjuk, ennek a beteg mentalitásnak a keserű gyümölcseit fogyasztja is serényen az emberiség nap mint nap.
Mindenki a jólétre, a lelki békére és az örömre vágyik, de csak kevesen éberednek rá arra, hogy ezeket a dolgokat nem lehet megszerezni sem ésszel, sem erővel, sem meditációs- és légzőgyakorlatokkal, sem semmiféle emberi erőfeszítéssel.
Ebben a hanganyagban arra a kérdésre kerestetik a válasz, hogy ha Jézus tanítása valóban annyira értékes és különleges, mint ahogy azt a róla szóló bizonyságok állítják, miért van az, hogy teljesen ingyen van.

[mailerlite_form form_id=1]

Buddha szobrok és Jézus képek

Mit jelent az, hogy valakinek Buddha szobrok, Jézus képek, Mária képek valamint egyéb kegytárgyak és szimbólumok találhatók a házában?
(A HANGANYAG TARTALMAZZA A BEJEGYZÉST ÉS ANNAK RÖVID MAGYARÁZATÁT)

Találtam egy kincset Krisztus tanításaiban, az ő életében, az ő jellemében, az ő szent, letisztult lelkében. Ennek okán néha azt érzem, hogy lemondanék mindenről, amit korábban kincsnek, értéknek hittem. Vajha megnyerném azt az egyet, a legértékesebbet. (Mt13:44)
Hogy ez engem mivé tesz? János evangéliuma szerint Isten gyermekévé.
Erőtlennek érzem magam. Csak az Örökkévaló erejében bízhatok. Korábban a sajátomban bíztam, de Isten kegyelméből megérthettem, hogy az én erőm eddigi életem során csak a pusztulásom útját tarkította.
Hogy Isten gyermeke vagyok-e vagy sem, Isten tudja. Minden bizonnyal, ha végzem azt, amivel megbízattam, az ő gyermeke vagyok, és nem veszem méltatlanul ajkaimra azt a nevet, amelyet a legócskább, a legértéktelenebb közhellyé tett a világ.
Ha nem végzem azt, amivel megbízattam, értéktelen kacat vagyok, aki fölöslegesen fogyasztja mások elől a levegőt. Olyan vagyok, mint a rozsda, amely a pusztításra, az enyészet tervének kivitelezésére használja az oxigént.
Krisztusban megütköztem; de nem az ő nevében, hanem az ő tökéletes jellemében, az ő beszédében. Döntenem kellett. Le kellett döntenem a világ hazugságainak falát, amelyben én magam is merev téglaként időztem. És döntenem kellett arról is, hogy merre tovább.
A kígyó látta kétségeimet, és a segítségemre sietett. Felajánlotta a vallást, a Jézus képeket, a kereszteket, a kegytárgyakat, a keresztény rock zenét, a keresztény dogmákat, a hangzatosabbnál hangzatosabb meséket, a mosolygó, önfeledten tapsoló közösségeket. És még mindig nincs vége. Folyamatosan ajánlatot tesz, immár életem végéig, mint ahogy a Gecsemáné kertben Péter által Krisztus számára is felajánlotta a szabadulást, a világba való visszaszabadulás lehetőségét.
Neked is fel fogja ajánlani a szebbnél-szebb Krisztus kinézetű alternatívákat, az anti-krisztusokat. Mit választasz? Mit választok? Mit választunk?
A Jézus képeket? A Jézus filmeket? A kereszteket, netán a rózsafüzéreket? A Keresztény mozgalmakat, a keresztény koncerteket? A hipnózisra épülő keresztény gyülekezeteket, a tekintélyeket, a szent épületeket? Vagy az utat, az igazságot és az életet?
Életem végéig döntenem kell. Életed végéig döntened kell. Krisztus tanítása, jelleme, lelkülete, bölcsessége, vagy a Jézus képek, a Jézus tetkók, a Jézusos filmek, a Jézusos mesék?
Ha a Jézus képek mellett döntök, nem lehetek az övé, csak az anti-krisztusé. Ha az ő beszédeihez igazítom az életem, senki nem vehet ki engem Isten kegyelméből. Minden nap döntést hozok. Minden nap megtagadom a szebbnél szebb Jézus képeket, Jézus képzeteket az élő Krisztusért.

Ő maga mondta, hogy az ő neve nem garancia arra, hogy valaki meglátja Isten országát. (MT 25:5) Viszont azt is mondta, hogy mindenki, aki hallja, és megtartja az ő beszédeit, minden bizonnyal örökösévé válik annak az országnak, annak az állapotnak, ahol a lét soha nem ér véget, csupa játék s öröm az élet.

[mailerlite_form form_id=1]

Mit teszünk, amikor “kiöntjük a lelkünket”?

Jártál már úgy, hogy azt hitted, hogy segítesz a barátodon, és a végén kiderült, hogy csak egy ideiglenes megnyugvást adtál neki, ami csak arra volt elég, hogy elhitesd vele, hogy hozzád kell fordulnia mindig, ha bajban van?
És azt érezted-e már, hogy eleged van abból, hogy te vagy mások lelki szemetesládája?
Vajon mindig helyesen cselekedtél, amikor ismételten hagytad, hogy mások rádöntsék minden nyomorúságukat? Mi mást tehettél volna, vagy mit tehetsz ezután, ha hasonló helyzettel találkozol?
Ebben a rövid hanganyagban ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestetik a válasz.
Ha tetszik, mutasd meg a barátodnak is.

“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

1 / 2 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén