Kategóriák
Audió Írások

Az alázat jelentése

Előszó: A tanítók és a tanítványok tévedései

Észrevehetők, nyilvánosak és nyilvánvalók kell legyenek a legnagyobb tanítók tévedései is annak okáért, hogy az ember megértse, hogy nem az a dolga, hogy tanítókat kövessen, hanem az, hogy egyedi és megismételhetetlen emberi lényként megmaradjon a Mindenható Végtelen vonzásában. Más szóval: mindenkit meghallgatunk, akinek mondandója van felénk, de mindenekelőtt az Atya hívását követjük, mely megnyilvánulhat a tanítókon keresztül is. Viszont ha a bálványozás bűnébe esünk, a Teremtő megteheti, hogy akár az általunk bálványozott, egyébként szent életű emberek személyén keresztül megpróbál bennünket.
A teremtő kezében tehát ugyanazon személy lehet a megváltás és a „kísértés” eszköze is azért, hogy megtanuljuk, hogy nem a bölcsen szóló tanítókba kell vetnünk feltétel nélküli bizalmunkat, hanem abba, aki életet lehelt az anyagba.

Jézus, ki legyőzte a halált, ekképp szólt a kereskedőhöz:

” Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy: az Isten.”

Azaz senki nem tökéletes, csak az Isten.
Annak ellenére, hogy több alkalommal is megvallja az Atyával szembeni „kisebbrendűségét”, arra bátorít, hogy törekedjünk a tökéletességre:

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

Vajon miként lehetséges ez? Tán alázattal?

De mit jelent az alázat?

Az alázat fogalma meglehetősen sok zűrzavart okoz az emberek világában, mert a legtöbbünknek fogalmunk sincs annak valódi jelentéséről. Jézus tanításait és életútját tanulmányozva egy tisztább képet kaphatunk az alázat jelentéséről.
Tisztában lévén az emberi testbe szorult lélek korlátaival, még a Fiú is végtelen alázattal viseltetett a mindenható Atyával szemben.

Feltevődik a kérdés, hogy ha Ő, aki a halál felett diadalmaskodott, fejet hajtott Isten előtt, mi, kik érzékeny mimózaként rettegésben élünk, miért nem tesszük azt?

” Mert a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.”
Hogy érthetőbb legyen a fenti állítás, teszünk két pár zárójelet belé:
„Mert a ki magát felmagasztalja (embertársai előtt), megaláztatik; és a ki magát megalázza (Isten előtt), felmagasztaltatik.”

A fenti sor magyarra fordítva a következőt jelenti: aki azt hiszi magáról, hogy magasan van, magasabban, mint embertársai, azt a mennyei ítélőszék megalázza, hogy megérthesse, hogy még sincs olyan túl magasan a tökéletesség mércéjéhez képest. Aki tehát embertársaival vagy Istennel szemben fölényeskedik, megaláztatik. Aki pedig nem embertársai mércéjével méri magát, hanem a tökéletesség mércéjével, az a tökéletesség mércéje szerint felemeltetik.

Egy ószövetségi példával szemléltetem az alázat fogalmát:
A film forgatókönyve szerint Jákob fia, József arra a parancsra, hogy térdeljen le, azt mondja a fáraónak, hogy

Nem tehetem, jól tudod.
Tudom, hogy mily hatalmas vagy nagy fáraó,
de hitem szerint térdet csak az én Istenem előtt hajthatok,
…még ha az életembe kerül is.”

https://youtu.be/6Ggmx7Yw5CE?t=31m15s

Azt hiszem, József pontosan tudta, hogy mit jelent az alázat. Nem fölényeskedett embertársaival szemben, de őszinte alázatot csak Istennel szemben tanúsított és nem az emberi gyarlósággal szemben. Tehát nem térdelt le és nem hajlongott az emberi esztelenség és gyarlóság előtt, csak a mindenható Atya Isten előtt.
Jézus ugyanezt tette. Szelíd volt és alázatos Isten előtt, szerette és felemelte az elesetteket, de megalázta a farizeusokat, mint ahogy József is megalázta a fáraót azáltal, hogy nem ismerte el az ő képzelt istenségét.

Kedves férfi felebarátaim,
elérkezett az őszinte önvizsgálat, önkritika és végül az önismeret ideje! Nézzük meg, hogy milyen könnyedén hajlongunk egymás illuzórikus hatalma előtt, és milyen nagy gőggel és fölényeskedéssel viseltetünk a világ Teremtőjével szemben.
Istentagadó, gyáva megalkuvókként hajlongunk egymás mondvacsinált hatalma előtt, és azt várjuk, hogy az asszonyok felnézzenek ránk és bizalmukat helyezzék belénk. És még csodálkozunk, hogy a nők levetették szoknyáikat, rövidre vágták hajukat, nadrágot és bakancsot húztak, miközben mi papucsban, istentelenül és jellemtelenül hajlongunk a tudatlansággal párosult, ambícióból született földi hatalmasságok előtt.

Kedves olvasó,
Alázattal viseltetni embertársainkkal szemben nem azt jelenti, hogy szenteskedve igenlően bólintunk minden esztelenségre és istentelenségre. Alázattal viseltetni embertársainkkal szemben annyit tesz, hogy krisztusi bölcsességgel és szeretettel közelítjük meg azokat, akiket még nem kerítettek teljesen hatalmukba a sötétség és a vakság erői.
Viszont igazi alázatot a Mindenható Istennel szemben kell gyakorolnunk, hogy meghallhassuk az Ő szavait, melyeket Ő a Szentlélek által súg a füleinkbe, hogy megismerhessük és megcselekedhessük az Ő bölcs akaratát, még mielőtt belekezdenénk a mi csökönyös, szűk látókörű terveink kivitelezésébe.

Jézus azt mondja:

“A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom; és az Atya énbennem lakik, s úgy cselekszi az ő cselekedeteit.”

Na, ez az alázat kedves testvérem! Nyíltan megvallja mindenki előtt, hogy ő nem a saját akarata szerint cselekszik. Fizikai testben lévén a mindenható Atya Isten akarata alá helyezi magát. Tanít, gyógyít, halottakat támaszt fel, de ugyanakkor keményen megdorgálja a farizeusokat!

Mt 23,13 De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.
Mt 23,14 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.
Mt 23,15 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.
Mt 23,25 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománynyal és mértékletlenséggel.
Mt 23,27 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.
Lk 6,24 De jaj néktek, gazdagoknak, mert elvettétek a ti vigasztalástokat.
Lk 6,25 Jaj néktek, kik beteltetek; mert éhezni fogtok. Jaj néktek, kik most nevettek; mert sírni és jajgatni fogtok.
Lk 6,26 Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert épen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik.
Lk 11,43 Jaj néktek farizeusok! mert szeretitek az előlülést a gyülekezetekben, és a piaczokon való köszöntéseket.
Lk 11,46 Ő pedig monda: Jaj néktek is törvénytudók! mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy ujjotokkal sem illetitek azokat a terheket.

Lk 11,47 Jaj néktek! mert ti építitek a próféták sírjait; a ti atyáitok pedig megölték őket.
Lk 11,52 Jaj néktek törvénytudók! mert elvettétek a tudománynak kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és a kik be akartak menni, azokat meggátoltátok.

Jézus igazságos, de nem a saját akarata szerint!
Jézus tanít, de nem a saját akarata és saját tudása szerint!
Jézus gyógyít, de nem a saját akarata szerint!
Jézus halottakat támaszt fel, de nem a saját akarata szerint!
Jézus megfenyít, de nem a saját akarata szerint!
Jézus igazságos, tanít, gyógyít és halottakat támaszt fel és megfenyít az Atya akarata szerint!
Ezért nem csupán helytelen, hanem egyenesen végzetes a Bibliából kiragadni azt a bekezdést, hogy ti is istenek vagytok! Ez természetesen igaz, de fontos megnéznünk, ki az, aki ezt mondja:
Ő az emberi testben élő isteni fiú, aki felett az ég megnyílt és a következő szózat hallatszott:

Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok”

Jézus isteni mivolta tehát abban nyilvánult meg, hogy teljességgel Isten akaratát cselekedte!
Ha Istennek az az akarata, hogy feltámasszon valakit, akkor az ő szeretett gyermekén keresztül, aki feltétel nélkül teljesíti az ő akaratát, megteszi. De nem teheti, és nem is teszi meg egy olyan ember által, ki azt hiszi, hogy Isten lehet anélkül, hogy megismerné és teljesítené az Ő akaratát, mert ha megtenné, azzal félrevezetné és becsapná az ő gyermekeit.
Kedves olvasó, ne engedjük magunkat becsapni, mert a hazugság halál, az igazság pedig élet. Az élet Jézus Krisztus, ki kétezer éve folyamatosan bizonyítja, hogy hatalma van a halál és minden földi erőtlenség felett.
Végezetül megismétlem ezen sorok lényegét, miszerint Isten gyermekeiként szeretnünk és tisztelnünk kell egymást, de alázattal nem az emberi gyarlósággal és esztelenséggel szemben kell viseltetnünk, hanem a Teremtő Isten akaratával szemben, melyet Ő a Krisztus Jézus és a Szentlélek által ad tudtunkra. Ránk nézve csak és kizárólag ily módon válhatnak érvényessé Aszáf zsoltárának sorai:

Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:
Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember.

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

Vajon melyik rész van közelebb az egészhez?
Az, mely „önmagát” akarja felemelni,
vagy az,
melyet az egész emel fel?
Avagy
a szolga hatalmaskodik-e a király felett,
vagy
pedig a király a szolga felett?

HANGOSAN:

Vélemény, hozzászólás?